Số lượng cần tuyển: 06.Vị trí: Giáo viên THPT, cụ thể:Giáo viên Ngữ văn: 01 người;Giáo viên Tiếng Anh: 03 người;Giáo viên Lịch sử: 01 người;Giáo viên Giáo dục Thể chất: 01 người;